آیین نامه ها و فرم ها

تعداد بازدید:۳۲۳۵

فرم ها:

     - فرم پیشنهاد طرح پژوهشی خرد 

     - فرم پیشنهاد طرح پژوهشی میانه - کلان 

     - فرم پیشنهاد طرح پژوهشی دانشجویی

     - فرم اطلاعات طرح پژوهشی خرد ویژه بازنگری 

     - فرم اطلاعات طرح پژوهشی دانشجویی

     - فرم های مربوط به شرکت اعضا هیات علمی در گردهمایی های علمی خارج  از کشور

     - فرم پیشنهاد برگزاری رویداد علمی دانشگاه هنر

      - فرم تصویب برگزاری رویداد علمی دانشگاه هنر

 

 

آیین نامه ها، شیوه نامه ها و دستور العمل های پژوهشی:

 

اخلاق پژوهش:

        - منشور و موازین اخلاق پژوهش

        - دستورالعمل بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی

 

ماموریت پژوهشی:

          - آیین‌نامه ماموریت پژوهشی

 

اعتبار ویژه اعضای هیات علمی:

        -خلاصه آیین نامه و شیوه نامه اجرایی اعتبار ویژه(Grant) اعضای هیات علمی (دانشگاه هنر)

        -شیوه نامه هزینه کرد اعتبار ویژه (Grant) اعضای هیات علمی (دانشگاه هنر)

 

همایش های درون کشوری:

        -دستورالعمل شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه هنر در همایش های درون کشوری(دانشگاه هنر)

 

فرصت مطالعاتی:

        - آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی(وزارت عتف)

        -اصلاحیه شماره ۱ فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی(وزارت عتف)

        -اصلاحیه شماره ۲ فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی (وزارت عتف)

        -شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی(وزارت عتف)

        -آیین نامه و شیوه نامه استفاده از فرصت مطالعاتی برای اعضای هیات علمی (دانشگاه هنر)

        - شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت(وزارت عتف)

 

 

برگزاری همایش های علمی:

        - آیین نامه برگزاری همایش های علمی(وزارت عتف)

        - شیوه نامه اجرائی برگزاری همایش های علمی(دانشگاه هنر)

 

نشریات علمی کشور:

         - آیین نامه نشریات علمی کشور(وزارت عتف)

         - شیوه‌نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی( وزارت عتف)