فهرست نشریات معتبر

تعداد بازدید:۶۷۲

   

           - فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم - آذر ۹۷ (جدید)

           - نامه ابلاغ نشریات نامعتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

           - فهرست نشریات نامعتبر از نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

           -فهرست نشریات JCR مستخرج از سایت WOS   

           - نمایه ها، نمایه نامه ها و چکیده نامه های معتبر بین المللی

           - فهرست نشریات علمی نمایه شده  Scopus  ۲۰۱۷  

           - فهرست نشریات علمی نمایه شده در Thomson Reuters:

                    ARTS & HUMANITIES                      

                      SCIENCE                      

                     SOCIAL SCIENCES