گروه انتشارات

تعداد بازدید:۱۰۴۳

 

 

 

 دکتر علی بوذری : رییس گروه انتشارات 

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک: 

رزومه

 

 

 

1- آیین نامه انتشارات

2- فرآیند انتشار کتب اعضای هیات علمی 

3- فهرست کتابهای انتشارات