همایش های دانشگاه هنر

تعداد بازدید:۵۶۳

ردیف

موضوع همایش

سال برگزاری

برگزار کننده

۱

برگزاری یکصدمین سال تولد نیمایوشیج

۱۳۷۵

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هنر با مشارکت سازمان یونسکو

۲

برگزاری نخستین همایش سالانه حفاظت و مرمت آثار تاریخی

۱۳۷۵

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هنر با مشارکت سازمان میراث فرهنگی

۳

برگزاری اولین نشست منطقه ای (فلز کاری کهن در آسیای مرکزی و باختری)

۱۳۷۶

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هنر با مشارکت سازمان میراث فرهنگی

۴

برگزاری هزارمین سال احداث میل گنبد

 

۱۳۷۶

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هنر با مشارکت سازمان میراث فرهنگی

۵

برگزاری دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیای تاریخی و فرهنگی

۱۳۷۶

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هنر با مشارکت سازمان میراث فرهنگی

۶

برگزاری بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی

۱۳۷۶

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هنر

۷

برگزاری همایش مهماری مسجد: گذشته، حال، آینده

۱۳۷۶

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هنر

۸

برگزاری بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی

۱۳۷۷

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هنر

۹

برگزاری دوره آموزشی مرمت سنگ به مدت سه هفته

۱۳۷۷

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هنر با مشارکت سازمان میراث فرهنگی

۱۰

برگزاری سومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیای تاریخی و فرهنگی

۱۳۷۷

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هنر با مشارکت سازمان میراث فرهنگی

۱۱

برگزاری چهارمین همایش بین المللی فرسودگی زیست محیطی آثار تاریخی- فرهنگی

۱۳۷۷

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هنر با مشارکت سازمان میراث فرهنگی

۱۲

برگزاری بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی

۱۳۷۸

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هنر

۱۳

برگزاری سمینار تجلی هنر در ماوراء الطبیعه

۱۳۷۸

مشارکت

۱۴

برگزاری چهارمین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیای تاریخی و فرهنگی وتزئینات وابسته به معماری

۱۳۷۸

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هنر با مشارکت سازمان میراث فرهنگی

۱۵

برگزاری همایش تمبر در بوته نقد

۱۳۷۹

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هنر با مشارکت وزارت علوم تحقیقات و فناوری و شرکت پست

۱۶

برگزاری همایش اقتصاد و توسعه هنر

 

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هنر با مشارکت معاونت امور هنری وزارت ارشاد

۱۷

برگزاری همایش اقتصاد و توسعه هنر-

۱۳۷۹

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هنر با مشارکت معاونت امور هنری وزارت ارشاد

۱۸

برگزاری همایش معنای زیبایی

۱۳۷۹

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هنر با مشارکت فرهنگستان هنر و مرکز گفتگوی تمدن ها

۱۹

برگزاری همایش معنای زیبایی

۱۳۸۰

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هنر با مشارکت فرهنگستان هنر و مرکز گفتگوی تمدن ها

۲۰

برگزاری سمینار تخیل هنری

۱۳۸۴

مشارکت

۲۱

برگزاری اولین همایش ملی آموزش عالی هنر

۱۳۹۱

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هنر

۲۲

برگزاری اولین همایش ملی فضاهای عمومی شهری پایدار(چالش‌ها و فرصت‌ها)

۱۳۹۲

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هنر با مشارکت  سازمان زیباسازی شهر تهران

۲۳

برگزاری اولین همایش ملی ”قدرت ملی در آیینه هنرهای نمایشی (تئاتر سینما انیمیشن)“

۱۳۹۳

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هنر با مشارکت ستاد نیروهای مسلح