رییس مرکز

تعداد بازدید:۷۴۹

دکتر عباس افتخاری: رییس مرکز رشد 

مرتبه علمی : استادیار 

پست الکترونیک : a.eftekhari@art.ac.ir 

رزومه