مدیر امور پژوهشی

 

دکترهادی ربیعی 

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک:  h.rabiei@art.ac.ir

 

رزومه