معاون پژوهشی و فناوری

 دکتر محمدرضا آزاده فر : معاون پژوهشی و فناوری

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیک : azadehfar@art.ac.ir

رزومه