گروه همکاریهای علمی، هنری با جامعه

مهندس نوشین ضیاء شهابی: رییس گروه همکاریهای علمی، هنری با جامعه