رئیس گروه همکاریهای علمی ، هنری با جامعه

   

   

سرکار خانم مهندس نوشین ضیاء شهابی 

مرتبه علمی : مربی

 

 رزومه