رییس مرکز

دکتر رضا شکوری : رییس مرکز رشد 

مرتبه علمی : استادیار 

پست الکترونیک : r.Shakouri@art.ac.ir

رزومه